See sisu pole sinu valitud keeles saadaval, seepärast tegime selle praegu lähimas olemasolevas keeles kättesaadavaks.

Kuidas Airbnb oma majutajaid kaitseb

Meie eeskirjad ja kaitsemeetmed võimaldavad sul rahuliku südamega majutada.
Autor Airbnb, kuupäev 4. veebr 2020
4 min lugemist
Uuendatud 10. juuli 2024

Oleme sulle majutamisel toeks. Kui kasutad suhtlemiseks, broneerimiseks ja maksmiseks Airbnb platvormi, oled meie eeskirjade ja teenustega kaitstud.

AirCover majutajatele

„AirCover majutajatele“ pakub kõigile Airbnb majutajatele igakülgset kaitset. See sisaldab 1 miljoni USA dollari suurust majutaja vastutuskindlustust. See sisaldab ka 3 miljoni USA dollari suurust majutaja kahjukaitset, mis hõlmab kunsti- ja väärisesemeid, autosid, paate, muid mootorsõidukeid ja veesõidukeid, mida pargid või hoiad oma majutuskoha juures, ning muud.

„AirCover majutajatele“ sisaldab reisieelseid kaitsemeetmeid nagu külalise isikusamasuse tuvastamine, mis aitab tagada, et broneeringu teinud külaline on see, kes ta väidab end olevat. Kui see on seadusega lubatud, kontrollime broneerivate külaliste tausta ja kontrollime, kas broneerivad külalised on kantud teatud jälgitavate või sanktsioneeritavate isikute nimekirjadesse. Häirivate pidude ja varakahju tekkimise võimalusi vähendab ka meie broneeringute eelkontrolli tehnoloogia.

Airbnb tugi

Airbnb toetab sind aasta- ja ööpäevaringselt 46 keeles.

  • Telefoni- ja veebitugi: kiireloomuliste probleemide korral helista meile. Kui sinu probleem ei ole kiireloomuline ja vajad abi näiteks kalendri uuendamiseks või hinnakujunduse kohandamiseks, saada meile sõnum.
  • Spetsiaalne Supermajutaja tugi: Supermajutaja ühendatakse Airbnb toe poole pöördumisel automaatselt kogenud spetsialistiga.
  • Ööpäevaringne ohutusliin: kui sa ei tunne end turvaliselt, pakub meie rakendus vaid ühe puudutusega ööpäevaringset juurdepääsu eriväljaõppega ohutusspetsialistile.

Külaliste põhireeglid

Airbnb nõuab kõigilt külalistelt külalise põhireeglite täitmist. Külalistelt nõutakse lugupidavat suhtumist sinu majutuskohta, majutuskoha reeglite täitmist, probleemide korral kiiret suhtlust sinuga ja majutuskoha jätmist seisukorda, mis ei vaja ülemäärast koristamist. Kõik broneerivad külalised nõustuvad põhireeglitega enne broneeringu tegemist. 

Kui külaline ei täida põhireegleid, saad sellest teatada, kui võtad ühendust Airbnb toega või annad külalisele puhtuse või majutuskoha reeglite täitmise eest madala hinnangu. Tavalisi majutuskoha reegleid korduvalt rikkuva külalise profiil võidakse probleemide jätkudes Airbnb-s ajutiselt peatada või platvormilt eemaldada.

Majutuskoha reeglid on jõustatavad põhireeglite alusel ja võimaldavad sul kujundada külalistes majutuskohaga seotud ootusi. Saad valida oma reeglid meie tavaliste majutuskoha reeglite hulgast, mis reguleerivad järgmisi valdkondi.

  • Lemmikloomad
  • Üritused
  • Suitsetamine, veipimine ja e-sigaretid
  • Öörahu
  • Saabumise ja lahkumise aeg
  • Külaliste maksimaalne arv
  • Reklaamfotode tegemine ja filmimine.

Kui sul on täiendavaid juhiseid, mida pole tavalistes majutuskoha reeglites nimetatud, saad need lisada oma kuulutuse seadetes täiendavate reeglite alla. Näiteks võid paluda külalistel sulgeda ja lukustada enne lahkumist kõik aknad.

Hinnangud ja profiilid

Külaliste hinnangud ja profiilid aitavad sul enne peatumist oma külalisi tundma õppida. Külalistel, kes broneerivad või liituvad reisiga, palutakse koostada täielik profiil koos oma foto ja andmetega. 

Külaliste hinnangud põhinevad tegelikel kogemustel, sest majutajad ja külalised saavad üksteist hinnata alles pärast broneeringu lõppemist. Lisaks saad külalistele enne peatumist alati küsimusi esitada ja nende ootusi kujundada.

Kui kasutad kiirbroneeringut, võid seadistada selle võimaluse ainult külalistele, kes on lõpetanud vähemalt ühe peatumise ilma vahejuhtumite või madalate hinnanguteta. Kui eelistad broneeringutaotlusi käsitsi läbi vaadata, saad enne broneeringu kinnitamist tutvuda külalise profiili ja talle antud hinnangutega. 

Saad alati tühistada broneeringu, mille puhul sul on alust arvata, et see tehti pidutsemiseks, kui täidad meie majutaja tühistamise tingimusi. Kui saadetud broneeringutaotlus tekitab sinus ebamugavust, saad selle alati tagasi lükata, kui täidad meie mittediskrimineerimise põhimõtteid.

Kas vajad veel abi?

Teiste majutajatega suhtlemiseks liitu kohaliku majutajate klubiga.
Leia oma majutajate klubi

AirCover majutajatele, majutaja kahjukaitse,majutaja vastutuskindlustus ja elamuse vastutuskindlustus ei hõlma majutajaid, kes pakuvad majutust või elamusi Jaapanis, kus kehtivad Jaapani majutaja kindlustus ja Jaapani elamuse korraldaja kindlustus, ega majutajaid, kes pakuvad majutust Airbnb Travel LLC kaudu. Mandri-Hiinas majutuse pakkujatele ja elamuste korraldajatele kehtib Hiina majutajate ja elamuse korraldajate kaitseprogramm. Pane tähele, et kõik kindlustuskatte piirmäärad on toodud USA dollarites.

Majutaja vastutuskindlustuse ja elamuse vastutuskindlustuse tagavad kolmandast osapoolest kindlustusandjad. Kui pakud majutust või korraldad elamusi Ühendkuningriigis, tagab Zurich Insurance Company Ltd. majutaja vastutuskindlustuse ja elamuse vastutuskindlustuse ning seda vahendab ja selle sõlmib Ühendkuningriigi majutajate nimel lisatasuta Airbnb UK Services Limited, kes on Aon UK Limited määratud esindaja, kellele on tegevusloa andnud ja kelle üle teostab järelevalvet Ühendkuningriigi finantsinspektsioon. Aoni registreerimisnumber Ühendkuningriigi finantsinspektsioonis on 310451. Seda saab kontrollida finantsteenuste registrist või helistades neile numbril 0800 111 6768. Programmi „AirCover majutajatele“ kuuluva majutaja ja elamuse vastutuskindlustuse põhimõtteid reguleerib finantsinspektsioon. Ülejäänud tooted ja teenused ei ole ettevõtte Airbnb UK Services Limited vahendatud reguleeritud tooted. FPAFF405LC

Majutaja kahjukaitse pole kindlustus ega ole seotud majutaja vastutuskindlustusega. Majutaja kahjukaitse raames hüvitatakse sulle teatud kahju, mida külaline sinu majutuskohale ja asjadele põhjustas, kui külaline ise neid kahjusid ei hüvita. Washingtoni osariigis asuvate majutuskohtade puhul täidab majutaja kahjukaitsest tulenevaid Airbnb lepingulisi kohustusi Airbnb ostetud kindlustuspoliis. Majutajatele, kelle elu- või asukohariik ei ole Austraalia, kehtivad need majutaja kahjukaitse tingimused. Majutaja kahjukaitse suhtes majutajatele, kelle elu- või asukohariik on Austraalia, kehtivad majutaja kahjukaitse tingimused Austraalia kasutajale.

Selles artiklis sisalduv teave võib olla vahepeal muutunud.

Airbnb
4. veebr 2020
Kas sellest oli abi?