Soovitatud tulemuste nägemiseks keri edasi
  See sisu pole sinu valitud keeles saadaval, seepärast tegime selle praegu lähimas olemasolevas keeles kättesaadavaks.

  Kuidas Airbnb oma majutajaid kaitseb

  Lisateave Airbnb pakutava kaitse kohta.
  Autor Airbnb, kuupäev 4. veebr 2020
  3 min lugemist
  Uuendatud 21. juuli 2023

  Luubi all

  Ükskõik, kas oled uus majutaja või uurid majutamist ainult mõttetasandil, võib sul tekkida küsimusi oma majutuskoha ja asjade kaitsmise kohta ajal, kui sinu juures viibivad reisijad. Kahju tekkimist ja ohtlikke vahejuhtumeid esineb väga harva, kuid Airbnb pakub kaitset nii majutajatele kui ka külalistele.

  Profiilid ja hinnangud

  Airbnb aitab sul külalisi tundma õppida. Kui kasutad kiirbroneeringut, saad kohandada oma seadeid ja lisada külalistele täiendavaid nõudeid, mis ületavad kõigile külalistele kehtestatud broneerimisnõudeid. Ja kui eelistad käsitsi tehtud broneeringutaotlusi, saad enne broneeringu kinnitamist vaadata külaliste profiile ja lugeda eelmiste majutajate hinnanguid.

  Majutajad ja külalised saavad jätta üksteisele hinnangu alles pärast broneeringu lõppemist. Nii võid kindel olla, et tagasiside põhineb tegelikel kogemustel. Lisaks saad igal ajal enne külalise peatumist küsimuste esitamiseks ja ootuste kujundamiseks kasutada Airbnb turvalist sõnumside tööriista.

  AirCover majutajatele

  Programm „AirCover majutajatele“ pakub kõigile Airbnb majutajatele igakülgset kaitset. See sisaldab reisieelseid kaitsemeetmeid, mis aitavad tagada, et broneeringu teinud külalised on need, kes nad väidavad end olevat, ning vähendab broneeringute eelkontrolli tehnoloogia abil häirivate pidude ja varakahju tekkimise võimalust.

  „AirCover majutajatele“ sisaldab 1 miljoni USA dollari suurust majutaja vastutuskindlustust ja 3 miljoni USA dollari suurust majutaja kahjukaitset, mis hõlmab kunsti- ja väärisesemeid, pargitud autosid, paate, muid sõidukeid ja muud.

  Lisateave programmi „AirCover majutajatele“ kohta

  Põhireeglid

  Külaliste põhireeglid on tagatavad standardid, mida kõik külalised peavad täitma. Põhireeglid nõuavad külalistelt lugupidavat suhtumist sinu majutuskohta, majutuskoha reeglite täitmist, probleemide korral kiiret suhtlemist sinuga ja majutuskoha jätmist seisukorda, mis ei vaja ülemäärast koristamist. Kõik broneerivad külalised peavad enne broneeringu tegemist põhireeglitega nõustuma.

  Konto turvalisus

  Airbnb rakendab sinu konto kaitsmiseks erinevaid meetmeid, näiteks nõuame täiendavat autentimist, kui kontole logitakse sisse uuest telefonist või arvutist, ja saadame konto andmete muutmisel sulle märguande. Kui kasutad kogu protsessi – suhtluse, broneerimise ja maksmise – käigus Airbnb platvormi, oled Airbnb eeskirjade ja meetmetega kaitstud.

  Ööpäevaringne tugi

  Airbnb ülemaailmne klienditugi on sinu käsutuses 62 keeles ja aitab sind järgnevaga:

  • abi ümberbroneerimisel;
  • tagasimaksed;
  • vahendus.

  Lisateave meie eeskirjade ja kaitsemeetmete kohta

  Nende kaitsemeetmetega majutad rahuliku südamega. Lisateavet selle kohta, kuidas Airbnb majutajaid kaitseb, leiad lehelt AirCover majutajatele.

  „AirCover majutajatele“ Majutaja kahjukatse, majutaja vastutuskindlustus ja elamuste vastutuskindlustus ei hõlma majutajaid, kes pakuvad majutust või elamusi Jaapanis, kus kehtivad Jaapani majutaja kindlustus ja Jaapani elamuse korraldaja kindlustus , ega majutajaid, kes pakuvad majutust Airbnb Travel LLC kaudu. Mandri-Hiinas majutust või elamusi pakkunutele kehtib Hiina majutajate kaitseprogramm . Pane tähele, et kõik kindlustuskatte piirmäärad on toodud USA dollarites.

  Majutaja vastutuskindlustuse ja elamuse vastutuskindlustuse tagavad kolmandast isikust kindlustusandjad. Kui pakud majutust Ühendkuningriigis, tagab Zurich Insurance Company Ltd. majutaja vastutuskindlustuse ning seda vahendab ja selle sõlmib Ühendkuningriigi majutajate nimel lisatasuta Airbnb UK Services Limited, kes on Aon UK Limited määratud esindaja, kellele on tegevusloa andnud ja kelle üle teostab järelevalvet Ühendkuningriigi finantsinspektsioon. Aoni registreerimisnumber Ühendkuningriigi finantsinspektsioonis on 310451. Seda saab kontrollida finantsteenuste registrist või helistades neile numbril 0800 111 6768. Programmi „AirCover majutajatele“ kuuluva majutaja ja elamuse vastutuskindlustuse põhimõtteid reguleerib finantsinspektsioon. Ülejäänud tooted ja teenused ei ole ettevõtte Airbnb UK Services Limited vahendatud reguleeritud tooted. FPAFF405LC

  Majutaja kahjukaitse pole kindlustus ega ole seotud majutaja vastutuskindlustusega. Programmi „Majutaja kahjukaitse“ raames hüvitatakse sulle teatud kahju, mida külaline sinu majutuskohale ja asjadele põhjustas, kui külaline ise neid kahjusid ei hüvita. Washingtoni osariigis asuvate majutuskohtade puhul täidab majutaja kahjukaitsest tulenevaid Airbnb lepingulisi kohustusi Airbnb ostetud kindlustuspoliis. Majutaja kahjukaitse suhtes kehtivad tingimused, piirangud ja välistused.

  Selles artiklis sisalduv teave võib olla vahepeal muutunud.

  Luubi all

  Airbnb
  4. veebr 2020
  Kas sellest oli abi?