KINDLUSTUSE KOKKUVÕTE

Jaapani majutaja kindlustus

Mis on Jaapani majutaja kindlustus?

Jaapani majutaja kindlustus pakub katet olukordades, kus majutajal* tekib kohustisi või muid kulusid seoses teiste inimeste kehavigastuste või teistele kuuluva vara kahjustumisega kodu jagamisel Airbnb platvormi kaudu ning juhtumite korral, kus majutaja kannab kahju, kui tema vara saab külalise* peatumise tõttu kahjustada. Kui majutaja vara saab külalise peatumise tõttu kahjustada, kehtib kindlustuskate juhul, kui majutajal ja külalisel ei õnnestu vaidlust omavahel lahendada ja majutaja võtab Airbnb-ga ühendust.

Jaapani majutaja kindlustus on kindlustusprogramm, mida pakub kindlustusselts Sompo Japan Insurance Inc.

Majutajad ei pea Jaapani majutaja kindlustusprogrammist kasu saamiseks kindlustusmakseid tasuma.

Tutvu ka järgneva teabega Jaapani majutaja kindlustuse kattest.

Kindlustusperiood

Käesoleva kindlustusprogrammi kindlustusperiood kestab 31. juulist 2023 kuni 31. juulini 2024.

Ulatus ja tingimused


Jaapani majutaja kindlustuskatte ulatus ja taotlemise tingimused


Jaapani majutaja kindlustuskatte ulatus ja taotlemise tingimused
Majutaja varale tekitatud kahju hüvitamine
Kohaldatavate üldtingimuste ja välistuste alusel makstakse Jaapani majutaja kindlustuskate majutuskoha* ja majutajale* kuuluva isikliku vara purunemise eest külalise* peatumisest tingitud põhjusel. Kindlustuskatet sellisele majutuskohale tekitatud kahju eest, mida majutaja üürib, või mille haldamine on talle usaldatud, võib pakkuda järgnevalt kirjeldatud lisakatte alusel.

Hüvitise maksmine, kui kehalise vigastuse või varalise kahju eest vastutab majutaja
Jaapani majutaja kindlustus katab ka majutajate vastutuse, kui külalisele või teistele tekib Airbnb platvormil broneeritud majutuskohas viibimise ajal kehaline vigastus või varaline kahju, mida on põhjustanud kodu jagamisega seotud äritegevus.*

Teistele tehtud maksetest tekkinud kulude hüvitamine, mida majutaja peab kandma, et lahendada kehavigastuse või varalise kahjuga seotud õnnetusi
Kui majutajale tekivad kulud teistele tehtud maksete näol, et lahendada külalisele või teistele kehavigastuse või varalise kahju tekkimisega seotud õnnetust, võib kehtida Jaapani majutaja kindlustus, mis katab majutaja poolt kantud kulud. Õnnetuse põhjuseks peab olema kodu jagamisega seotud äritegevus ja kindlustuskatte kohaldamiseks peab õnnetus leidma aset külalise peatumise ajal Airbnb platvormil broneeritud majutuskohas. Kõikide eelpool kirjeldatud kindlustuskatete suhtes kehtivad Jaapani majutaja kindlustuse üldtingimused ja välistused.

1. Kindlustuskattega hõlmatud majutus

Jaapani majutaja kindlustus hõlmab majutuskohta, mida majutaja omab, üürib, või mille haldamine on tema ülesandeks tehtud kodu jagamisega seotud äritegevuse eesmärgil.

(*) Majutuskoht – ruumid, mis on selleks otstarbeks kinnitatud hotelliäri seaduse alusel, mille tegevusluba on väljastatud riikliku strateegiliste eritsoonide seaduse alusel, või millest on teatatud eluruumide äritegevuse seaduse alusel, või muud ruumid, kus sarnast majutustegevust teostatakse; siiski eeldusel, et kõik järgnevad nõuded on täidetud:

 • ruumid on majutaja omandis, majutaja poolt renditud või usaldatud majutajale haldamiseks;
 • nende ruumide kuulutus on Airbnb veebisaidil üleval; ja
 • ruume broneerib ja kasutab isik, kes on nõustunud Airbnb teenusetingimustega ja kasutanud Airbnb veebisaiti. Majutuskohana kasutatavad ruumid hõlmavad haagiselamuid, busse, matkaautosid, maju puu otsas ja muid ruume, mis on pargitud ja mida kasutatakse majutuse pakkumiseks. See hõlmab ka paate ja veesõidukeid, kui neid kasutatakse majutuse pakkumiseks.


 • 2. Majutaja/majutajad

  (*) – kodu jagamisega seotud äritegevuses osalevad isikud, kes pakuvad majutuskohti ja kellel on kohaldatava õiguse alusel litsents või luba seda teha.

  3. Külaline/külalised

  (*) – kodu jagamisega seotud äritegevuse käigus osutatava teenuse kasutaja, sh need, keda kasutaja on kutsunud, ja need, kes kasutavad ühiselt kodu jagamise teenust.

  (*) Kodu jagamise äritegevuse all mõeldakse hotellitegevust, nagu sätestatud hotelliäri seaduses (1948. aasta seadus nr 138), äritegevust, mida reguleerib riikliku eripiirkondade strateegia seadus (2013. aasta seadus nr 107), või eluruumides toimuv tegevus, nagu sätestatud eluruumide äritegevuse seaduses (2017. aasta seadus nr 65), või muud sarnast majutustegevust ning tegevusi, mida teostatakse seoses eelnevalt loetletud teenustega majutuskohas või väljaspool seda, ning mida teostatakse eelpoolkirjeldatud teenustega kaasnevalt.
  Majutaja varale tekitatud kahju hüvitamine
  Kohaldatavate üldtingimuste ja välistuste alusel makstakse Jaapani majutaja kindlustuskate majutuskoha* ja majutajale* kuuluva isikliku vara purunemise eest külalise* peatumisest tingitud põhjusel. Kindlustuskatet sellisele majutuskohale tekitatud kahju eest, mida majutaja üürib, või mille haldamine on talle usaldatud, võib pakkuda järgnevalt kirjeldatud lisakatte alusel.

  Hüvitise maksmine, kui kehalise vigastuse või varalise kahju eest vastutab majutaja
  Jaapani majutaja kindlustus katab ka majutajate vastutuse, kui külalisele või teistele tekib Airbnb platvormil broneeritud majutuskohas viibimise ajal kehaline vigastus või varaline kahju, mida on põhjustanud kodu jagamisega seotud äritegevus.*

  Teistele tehtud maksetest tekkinud kulude hüvitamine, mida majutaja peab kandma, et lahendada kehavigastuse või varalise kahjuga seotud õnnetusi
  Kui majutajale tekivad kulud teistele tehtud maksete näol, et lahendada külalisele või teistele kehavigastuse või varalise kahju tekkimisega seotud õnnetust, võib kehtida Jaapani majutaja kindlustus, mis katab majutaja poolt kantud kulud. Õnnetuse põhjuseks peab olema kodu jagamisega seotud äritegevus ja kindlustuskatte kohaldamiseks peab õnnetus leidma aset külalise peatumise ajal Airbnb platvormil broneeritud majutuskohas. Kõikide eelpool kirjeldatud kindlustuskatete suhtes kehtivad Jaapani majutaja kindlustuse üldtingimused ja välistused.

  1. Kindlustuskattega hõlmatud majutus

  Jaapani majutaja kindlustus hõlmab majutuskohta, mida majutaja omab, üürib, või mille haldamine on tema ülesandeks tehtud kodu jagamisega seotud äritegevuse eesmärgil.

  (*) Majutuskoht – ruumid, mis on selleks otstarbeks kinnitatud hotelliäri seaduse alusel, mille tegevusluba on väljastatud riikliku strateegiliste eritsoonide seaduse alusel, või millest on teatatud eluruumide äritegevuse seaduse alusel, või muud ruumid, kus sarnast majutustegevust teostatakse; siiski eeldusel, et kõik järgnevad nõuded on täidetud:

 • ruumid on majutaja omandis, majutaja poolt renditud või usaldatud majutajale haldamiseks;
 • nende ruumide kuulutus on Airbnb veebisaidil üleval; ja
 • ruume broneerib ja kasutab isik, kes on nõustunud Airbnb teenusetingimustega ja kasutanud Airbnb veebisaiti. Majutuskohana kasutatavad ruumid hõlmavad haagiselamuid, busse, matkaautosid, maju puu otsas ja muid ruume, mis on pargitud ja mida kasutatakse majutuse pakkumiseks. See hõlmab ka paate ja veesõidukeid, kui neid kasutatakse majutuse pakkumiseks.

 • 2. Majutaja/majutajad

  (*) – kodu jagamisega seotud äritegevuses osalevad isikud, kes pakuvad majutuskohti ja kellel on kohaldatava õiguse alusel litsents või luba seda teha.

  3. Külaline/külalised

  (*) – kodu jagamisega seotud äritegevuse käigus osutatava teenuse kasutaja, sh need, keda kasutaja on kutsunud, ja need, kes kasutavad ühiselt kodu jagamise teenust.

  (*) Kodu jagamise äritegevuse all mõeldakse hotellitegevust, nagu sätestatud hotelliäri seaduses (1948. aasta seadus nr 138), äritegevust, mida reguleerib riikliku eripiirkondade strateegia seadus (2013. aasta seadus nr 107), või eluruumides toimuv tegevus, nagu sätestatud eluruumide äritegevuse seaduses (2017. aasta seadus nr 65), või muud sarnast majutustegevust ning tegevusi, mida teostatakse seoses eelnevalt loetletud teenustega majutuskohas või väljaspool seda, ning mida teostatakse eelpoolkirjeldatud teenustega kaasnevalt.

  Kindlustuskate

  Kindlustusperioodi kindlustuskatte ülempiir on 100 000 000 Jaapani jeeni õnnetusjuhtumi kohta. Kehtivad välistused.

  Kindlustuskatte välistused  Peamised punktid, mida Jaapani majutaja kindlustus ei kata (tingimused, mis käsitlevad majutaja omandis olevale varale tekitatud kahju hüvitamist)
  Esemed, mida ei loeta majutuskohaga kokku kuuluvaks:

  • valuuta, raha, väärismetallid väärismetallikangide kujul, rahatähed ja väärtpaberid;
  • maa, vesi või mis tahes muu aine maa peal või maapõues; see ei kehti siiski maaparandustööde kohta, mis hõlmavad maastikukujundust, teid ja kõnniteid (kuid kehtivad mis tahes lisatud maa või maa suhtes sellise objekti all) või mis tahes suletud mahutis, torustikus või muudes töötlemisseadmetes sisalduvat vett;
  • loomad, sealhulgas kari- ja lemmikloomad;
  • kasvav mets ja põllukultuurid;
  • veesõidukid, õhusõidukid, kosmoseaparaadid ja satelliidid; see ei kehti siiski veesõidukite kohta, mida ei käitata ja mida kasutatakse majutuse pakkumiseks;
  • sõidukid; see ei kehti siiski sõiduki kohta, millega ei sõideta, vaid mida kasutatakse majutuse pakkumiseks;
  • maa-alused kaevandused või kaevandusšahtid või mis tahes vara sellistes kaevandustes või šahtides;
  • tammid, kaitsetammid ja paisud;
  • transiitkaup;
  • ülekande- ja jaotusliinid, mis asuvad majutuskohast kaugemal kui 305 meetrit.


  • Peamised juhtumid, millega seoses kindlustus raha välja ei maksa:
  • sõda, jõu kasutamine välisriigi poolt, revolutsioon, riigipööre, kodusõda, relvastatud ülestõus või muud sarnased juhtumid või rahutused;
  • radioaktiivsest kiirgusest, plahvatusest või muust kahjustusest põhjustatud kahju, mis on tingitud tuumareaktsioonist või tuumakütuse või lähtematerjali, radioaktiivse elemendi, radioisotoobi või säärase materjaliga saastunud materjali aatomituuma lagunemisest või sellest tulenevast õnnetusest, välja arvatud meditsiiniliseks, teaduslikuks või tööstuslikuks kasutuseks mõeldud radioisotoopide aatomituumade tuumareaktsioonid või lagunemine;
  • terrorism;
  • mürgiste bioloogiliste või keemiliste materjalide tegelik või ähvardav kuritahtlik kasutamine;
  • kahju, mis tekib enne või pärast külalise peatumist Airbnb platvormi kaudu broneeritud majutuskohas;
  • majutajate tahtlikust üleastumisest või raskest hooletusest põhjustatud kahju;
  • jne.
  Esemed, mida ei loeta majutuskohaga kokku kuuluvaks:

 • valuuta, raha, väärismetallid väärismetallikangide kujul, rahatähed ja väärtpaberid;
 • maa, vesi või mis tahes muu aine maa peal või maapõues; see ei kehti siiski maaparandustööde kohta, mis hõlmavad maastikukujundust, teid ja kõnniteid (kuid kehtivad mis tahes lisatud maa või maa suhtes sellise objekti all) või mis tahes suletud mahutis, torustikus või muudes töötlemisseadmetes sisalduvat vett;
 • loomad, sealhulgas kari- ja lemmikloomad;
 • kasvav mets ja põllukultuurid;
 • veesõidukid, õhusõidukid, kosmoseaparaadid ja satelliidid; see ei kehti siiski veesõidukite kohta, mida ei käitata ja mida kasutatakse majutuse pakkumiseks;
 • sõidukid; see ei kehti siiski sõiduki kohta, millega ei sõideta, vaid mida kasutatakse majutuse pakkumiseks;
 • maa-alused kaevandused või kaevandusšahtid või mis tahes vara sellistes kaevandustes või šahtides;
 • tammid, kaitsetammid ja paisud;
 • transiitkaup;
 • ülekande- ja jaotusliinid, mis asuvad majutuskohast kaugemal kui 305 meetrit.

 • Peamised juhtumid, millega seoses kindlustus raha välja ei maksa:

 • sõda, jõu kasutamine välisriigi poolt, revolutsioon, riigipööre, kodusõda, relvastatud ülestõus või muud sarnased juhtumid või rahutused;
 • radioaktiivsest kiirgusest, plahvatusest või muust kahjustusest põhjustatud kahju, mis on tingitud tuumareaktsioonist või tuumakütuse või lähtematerjali, radioaktiivse elemendi, radioisotoobi või säärase materjaliga saastunud materjali aatomituuma lagunemisest või sellest tulenevast õnnetusest, välja arvatud meditsiiniliseks, teaduslikuks või tööstuslikuks kasutuseks mõeldud radioisotoopide aatomituumade tuumareaktsioonid või lagunemine;
 • terrorism;
 • mürgiste bioloogiliste või keemiliste materjalide tegelik või ähvardav kuritahtlik kasutamine;
 • kahju, mis tekib enne või pärast külalise peatumist Airbnb platvormi kaudu broneeritud majutuskohas;
 • majutajate tahtlikust üleastumisest või raskest hooletusest põhjustatud kahju;
 • jne.
 • Peamised juhtumid, kus kindlustus raha ei maksta (majutaja vastutust ja tema poolt kantud kulude hüvitamist puudutavad tingimused)


  • Sõda, jõu kasutamine välisriigi poolt, revolutsioon, riigipööre, kodusõda, relvastatud ülestõus või muud sarnased juhtumid või rahutused;
  • radioaktiivsest kiirgusest, plahvatusest või muust kahjustusest põhjustatud kahju, mis on tingitud tuumareaktsioonist või tuumakütuse või lähtematerjali, radioaktiivse elemendi, radioisotoobi või säärase materjaliga saastunud materjali aatomituuma lagunemisest või sellest tulenevast õnnetusest, välja arvatud meditsiiniliseks, teaduslikuks või tööstuslikuks kasutuseks mõeldud radioisotoopide aatomituumade tuumareaktsioonid või lagunemine;
  • majutajate tahtlikust üleastumisest põhjustatud kahju;
  • kulud või vastutus majutajatega koos elavate sugulaste ees, välja arvatud juhul, kui majutaja kannab vastutust või kulutusi vajalike maksete tegemiseks sellistele sugulastele majutuskohale tekitatud kahju eest, mille majutaja on rendile võtnud või mille haldamine on talle usaldatud;
  • majutaja heaks töötamise ajal majutaja töötajale tekkinud füüsilisest puudest tulenevad kulud või vastutus.
  • Seal, kus majutaja ja teise isiku vahel on sõlmitud eraldi kokkulepe kahju hüvitamise osas, määratakse vastutuse ulatus sellise kokkuleppe alusel.
  • Reoveest või heitmetest põhjustatud õnnetusjuhtumite või vastutuse kulud;
  • advokaatide, registreeritud välisriigi juristide, kutsetunnistusega raamatupidajate, maksude arvestajate, arhitektide, projekteerijate, maa ja eluasemete mõõtjatele, kohtusekretäride, administratiivsekretäride, veterinaararstide või muude nendega sarnaste isikute ametialasest tööst tulenevate õnnetuste või vastutuse kulud;
  • õnnetuste kulud või vastutus, mis tuleneb mis tahes õhusõiduki, auto, laeva või sõiduki valdamisest, kasutamisest või haldamisest väljaspool majutuskohta, välja arvatud kahju, mis tuleneb auto, laeva või sõiduki kasutamisest või haldamisest väljaspool majutuskoha ruume, kui sellist autot, laeva või sõidukit kasutatakse väljaspool ruume asuva majutuskohana;
  • majutaja poolt rendile võetud või temale haldamiseks usaldatud majutuskohas toimunud ehitustöödest (nt renoveerimine, laiendamine või lammutamine) põhjustatud õnnetusjuhtumitega seotud kulud või vastutus, v.a juhul, kui majutaja täitis sel ajal oma tööülesandeid;
  • õnnetusjuhtumite või vastutuse kulud, mis tulenevad majutajale renditud või usaldatud majutuskoha hävimisest maavärina, vulkaanipurske, üleujutuse, tsunami või muu sarnase loodusnähtuse tõttu, välja arvatud juhul, kui kahju põhjustab tulekahju;
  • jne.

 • Sõda, jõu kasutamine välisriigi poolt, revolutsioon, riigipööre, kodusõda, relvastatud ülestõus või muud sarnased juhtumid või rahutused;
 • radioaktiivsest kiirgusest, plahvatusest või muust kahjustusest põhjustatud kahju, mis on tingitud tuumareaktsioonist või tuumakütuse või lähtematerjali, radioaktiivse elemendi, radioisotoobi või säärase materjaliga saastunud materjali aatomituuma lagunemisest või sellest tulenevast õnnetusest, välja arvatud meditsiiniliseks, teaduslikuks või tööstuslikuks kasutuseks mõeldud radioisotoopide aatomituumade tuumareaktsioonid või lagunemine;
 • majutajate tahtlikust üleastumisest põhjustatud kahju;
 • kulud või vastutus majutajatega koos elavate sugulaste ees, välja arvatud juhul, kui majutaja kannab vastutust või kulutusi vajalike maksete tegemiseks sellistele sugulastele majutuskohale tekitatud kahju eest, mille majutaja on rendile võtnud või mille haldamine on talle usaldatud;
 • majutaja heaks töötamise ajal majutaja töötajale tekkinud füüsilisest puudest tulenevad kulud või vastutus.
 • Seal, kus majutaja ja teise isiku vahel on sõlmitud eraldi kokkulepe kahju hüvitamise osas, määratakse vastutuse ulatus sellise kokkuleppe alusel.
 • Reoveest või heitmetest põhjustatud õnnetusjuhtumite või vastutuse kulud;
 • advokaatide, registreeritud välisriigi juristide, kutsetunnistusega raamatupidajate, maksude arvestajate, arhitektide, projekteerijate, maa ja eluasemete mõõtjatele, kohtusekretäride, administratiivsekretäride, veterinaararstide või muude nendega sarnaste isikute ametialasest tööst tulenevate õnnetuste või vastutuse kulud;
 • õnnetuste kulud või vastutus, mis tuleneb mis tahes õhusõiduki, auto, laeva või sõiduki valdamisest, kasutamisest või haldamisest väljaspool majutuskohta, välja arvatud kahju, mis tuleneb auto, laeva või sõiduki kasutamisest või haldamisest väljaspool majutuskoha ruume, kui sellist autot, laeva või sõidukit kasutatakse väljaspool ruume asuva majutuskohana;
 • majutaja poolt rendile võetud või temale haldamiseks usaldatud majutuskohas toimunud ehitustöödest (nt renoveerimine, laiendamine või lammutamine) põhjustatud õnnetusjuhtumitega seotud kulud või vastutus, v.a juhul, kui majutaja täitis sel ajal oma tööülesandeid;
 • õnnetusjuhtumite või vastutuse kulud, mis tulenevad majutajale renditud või usaldatud majutuskoha hävimisest maavärina, vulkaanipurske, üleujutuse, tsunami või muu sarnase loodusnähtuse tõttu, välja arvatud juhul, kui kahju põhjustab tulekahju;
 • jne.
 • Kindlustusnõuded

  Õnnetusjuhtumist teatamine


  Kui majutaja märkab külalisele või kolmandale osapoolele tekkinud kehavigastust või varalist kahju, peab majutaja sellest kohe Airbnb-d teavitama, sest tegemist võib olla kindlustatud juhtumiga. Samuti, kui majutaja saab teada tema omandis või hallatavale varale tekkinud kahjust, peab ta teavitama Airbnb-d sellest juhul, kui tema ja külaline ei jõua juhtumi lahenduse osas kokkuleppele 72 tunni jooksul pärast külalisega esmakordset ühenduse võtmist, kuna tegemist võib olla kindlustatud juhtumiga.

  Kindlustuspoliisi täisteksti tellimine


  Käesolev Jaapani majutaja kindlustuse kokkuvõte ei sisalda kõiki kindlustuspoliisi tingimusi, piiranguid ega välistusi. Kindlustuspoliisi täisteksti tellimiseks võta ühendust ettevõttega Aon Japan Ltd. ja lisa oma Airbnb konto andmed.

  Kindlustusandja


  Sompo Japan Insurance Inc.