Soovitatud tulemuste nägemiseks keri edasi

  Airbnb sisueeskirjad

  Airbnb-s sisu postitamisega nõustud järgima meie sisueeskirju. Jätame endale õiguse eemaldada täielikult või osaliselt igasuguse sisu, mis on vastuolus nende eeskirjadega, meie teenusetingimustega, meie kogukonna standarditega, meie hindamiseeskirjadega või meie hinnangul mis tahes muude nõuetega.

  Korduva või tõsise rikkumise korral võime asjaomase(d) konto(d) ajutiselt või alaliselt sulgeda.

  Nõuetega vastuolus olevast sisust saad teatada vahetult või, kui sa ei ole päris kindel, võid meiega ühendust võtta.

  Airbnb-s ei ole lubatud järgmist laadi sisu.

  • Ilmselgelt reklaamiks koostatud sisu, kaasa arvatud ettevõtete logod, lingid ja nimed
  • Rämpspostitused, soovimatud kontaktandmed või häirivalt sagedasti jagatav sisu
  • Sisu, mis toetab või propageerib ebaseaduslikku või kahjulikku tegevust või on selgelt seksuaalne, vägivaldne, graafiline, ähvardav või ahistav
  • Diskrimineeriv sisu (loe meie mittediskrimineerimise põhimõtet)
  • Teise isiku või ettevõtjana, kaasa arvatud Airbnb esindajana või võõra konto alt esinemine
  • Sisu, mis on ebaseaduslik või rikub kellegi teise õigusi, kaasa arvatud intellektuaalomandi õigused ja eraelu puutumatuse õigused
  • Sisu, mis sisaldab kellegi teise privaatset või konfidentsiaalset teavet, kaasa arvatud sisu, mille põhjal saab välja selgitada majutuskoha asukoha

  Lisateave Airbnb sisutingimuste ja koroonaviiruse kohta.

  Eeskirjade rikkumised

  Järgmised sisuliigid on meie eeskirjadega vastuolus.

  Kuulutuste pealkirjad

  • Pealkiri, mis ei ole asjaomase majutuskoha tüübi, stiili või elamusega seotud
  • Sümboleid või emotikone sisaldav pealkiri

  Kuulutuse või profiili lehed

  • Valet, eksitavat või petlikku teavet sisaldavad kuulutused ja profiilid

  Kogukonnakeskus

  • Laiemas arutelus sisu, mis ei ole teemakohane, ei tõstata küsimust või ei paku küsimusele vastust
  • Teiste kogukonnaliikmete kiusamine või korduv ründamine

  Hinnangud

  • Hinnangud, mis on erapoolikud või mille puhul on märke survestamisest, huvikonfliktist või otsesest konkureerimisest
  • Hinnangud, mis ei sisalda mitte mingisugust teavet asjaomase majutaja, külalise, majutuskoha või elamuse kohta, võidakse eemaldada. Eemaldada võidakse ka hinnangud, mis sisaldavad valdavalt ebaolulist teavet, kuid ainult juhul, kui hinnangus sisalduva muu, olulise teabe puhul ei ole oodata, et see aitab teistel kogukonna liikmetel paremaid broneerimisotsuseid teha.

  Lisateave Airbnb hindamiseeskirjade ja selle kohta, kuidas Airbnb lahendab hinnangutega seotud vaidlusi.

  Kohandatud URL-id

  Kas said vajalikku abi?