AirCover

Kõige põhjalikum reisikaitse pakett.
Alati olemas ja alati tasuta.
Ainult Airbnb-s.

AirCover

Kõige põhjalikum reisikaitse pakett.
Alati olemas ja alati tasuta.
Ainult Airbnb-s.

AirCover pakub igale külalisele iga majutuse ajal kaitset nelja asja vastu

Broneeringu garantii

Neil harvadel kordadel, kui majutaja peab sinu broneeringu tühistama 30 päeva jooksul enne saabumist, leiame sulle sarnase või parema majutuskoha või maksame sulle raha tagasi.

Sisseregistreerimise garantii

Kui sa ei saa oma majutuskohta sisse ja majutaja ei saa seda probleemi lahendada, leiame sulle sarnase või parema majutuskoha sinu esialgse peatumise ajaks või maksame sulle raha tagasi.

Kuulutuse vastavuse garantii

Kui leiad peatumise ajal, et sinu majutuskoht ei ole selline, nagu reklaamitud – näiteks külmik ei tööta ja majutajal ei õnnestu seda parandada või majutuskohas on kuulutuses lubatust vähem magamistube – on sul aega kolm päeva sellest teatamiseks ja me leiame sulle sarnase või parema majutuskoha või maksame raha tagasi.

Ööpäevaringne ohutusliin

Kui pead majutuskohta ohtlikuks, saad ööpäev läbi kiiresti abi ohutusspetsialistilt.
AirCoveri üksikasjad ja kehtivad välistused.

AirCoveri saad ainult Airbnb-lt

AirbnbKonkurendid
Broneeringu garantii
Sisseregistreerimise garantii
Kuulutuse vastavuse garantii
Ööpäevaringne ohutusliin
AirCoveri eelised võrreldes meie otseste konkurentide pakutavate tasuta kaitse programmidega seisuga märts 2022.

Broneeringutega kaasneb AirCover

Vastused sinu küsimustele

Ei leia, mida otsid? Külasta meie abikeskust

On ka AirCover majutajatele

Tunned huvi majutamise vastu? AirCover majutajatele pakub alustamiseks vajalikku kindlustunnet.
Mis on majutamine?